sdutr
bannerSynag ulagynyň agramy: 6500KG

Synag wagtynda awtoulagyň tizligi: 65KM / H.

Dürli heläkçilik synaglary we synag ülňüleri tizlige, agramyna we goldaw gurluşyna baglylykda dürli täsir edýän dürli ölçegli faktorlara täsir edýär.Ulagyň howpsuzlyk päsgelçiligine girmek ähtimallygy tizlik we agram bilen ýokarlanýar.Käbir päsgelçilikler esasan ýokary tizlikli ulaglar üçin niýetlenendir, beýlekileri pes tizlikli ulaglary saklamak üçin niýetlenendir.Adatça, ýokary tizlikli ulaglary saklap bilýän päsgelçilik pes tizlikli ulaglary hem saklap bilýär, ýöne pes tizlikli awtoulaglary duruzmak üçin ulanylýan post ýokary tizlikli ulaglar üçin işlemeýär.Şonuň üçin satyn almazdan ozal esasy öňüni alyş obýektleriňizi anyklamalysyňyz we berýän maglumatlaryňyz esasynda size has laýyk bollar düzeris.

önüm

GÖRNÜŞ

hakda

kompaniýasy

Çengdu Rui Si Jie Intelligent Technology Co., Ltd., umumy baýlygy 3 million dollar.Kompaniýa Çengdu halkara howa menzilinden 60 km uzaklykda, Çengdu şäheriniň Pengzhou zonasynda ýerleşýär.Gowy önümçilik we iş gurşawyndan lezzet alýar.Müşderilere önümiň dizaýnyndan, önümçiliginden, gurnamasyndan satuwdan soň umumy ýol goragy, awtoulag duralgasy we flagştok taslama çözgütleri bilen üpjün edýäris.Biziň kompaniýamyz ONE-STOP Hyzmatyny we gurnamak, material saýlamak, şeýle hem tehniki hyzmat maslahat beriş çözgütlerini goldaýar.

Koprak oka
hemmesini gormek
iň soňky

Habarlar

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
// //